Author: Tolakele Silo

Umculi weRap waseRhini (Makhanda) uAzlan Makalima ukhuphe ingoma yakhe entsha kraca ebizwa i-18 Area. Le ngoma kaMakalima ishicilelwe yinkampani iMultimedia Mekanik yaze yapapashwa yinkampani iSheer Publishing iphenjelelwe ziingoma zabaculi abadala beKwaito iTKZee (Shibobo) nongasekhoyo uPro Kid (Sekele). UMakalima ngumphathi wenkampani iMultimedia Makenik esekelwe ukuququzelela amatheko, ukwenziwa komculo kunye nokuvelisa imizobo. Uthando lukaMakalima lomculo lwamenza ukuba azibandakanye nesikhululo sosasazo omoya, iRadio Grahamstown kwinkqubo i-Art Effects.UMakalima ukwangumbhexeshi weemvumi ezifana noKay-Kay kwakunye noZizi The Rapper. “Ingoma u-18 Area yingoma yokukhahlela abadlali bebhola eMzantsi Afrika kwakunye neemvumi zomculo weHip Hop,” utshilo uMakalima. Le ngoma uMakalima uyichaza nje ngethathela ingqalelo lwesakhono loluntu olungafumani mathuba okugqamisa…

Read More